Politika e Qëndrueshmërisë- Elite Travel Group

Elite Travel Group është një model i suksesshëm i biznesit në tregun shqiptar të turizmit dhe ne jemi të vetëdijshëm për ndikimin e biznesit tonë në aspektet sociale, mjedisore dhe ekonomike.

Misioni

Ne kemi vendosur të angazhohemi në procesin e çertifikimit të qëndrueshmërisë në mënyrë që të mësojmë, përmirësojmë, zbatojmë dhe promovojmë praktika të mira të qëndrueshmërisë në aspektet sociale, mjedisore dhe ekonomike të biznesit tonë. Ne do të punojmë dhe veprojmë për të maksimizuar ndikimet pozitive dhe për të minimizuar ndikimet negative të operacioneve tona. Ne synojmë ta bëjmë të nesërmen pak më të mirë se të djeshmen, të ndikojmë pozitivisht, të frymëzojmë dhe të respektojmë në mënyrë të barabartë me dinjitet anëtarët e ekipit tonë, klientët, furnitorët dhe partnerët tanë për të qenë një shembull i praktikave më të mira në vendin tonë dhe në të gjithë rajonin. Kjo politikë do të zbatohet për të gjitha operacionet, nga menaxhimi deri në nivelin ekzekutiv të kompanisë sonë. Stafi, furnitorët dhe partnerët pritet të arrijnë objektivat e kësaj politike në nivelin më të lartë të mundshëm brenda buxhetit. Megjithatë, duhet të pranojmë që kemi ndikim të kufizuar mbi palët e treta. Nuk mund të kontrollojmë vendimet e këtyre palëve, por angazhohemi t’i edukojmë ata për politikën tonë dhe t’i inkurajojmë ata të funksionojnë në përputhje me objektivat e politikës.

Menaxhimi i qëndrueshmërisë dhe pajtueshmëria ligjore

Ne angazhohemi:

 • Të kemi një koordinator aktiv të qëndrueshmërisë, i cili ka përfunduar me sukses trajnimin dhe provimin bazë të Travelife dhe ka si detyrë monitorimin, raportimin dhe zbatimin e politikës së qëndrueshmërisë dhe planit të veprimit.
 • Të përcaktojmë dhe publikojmë deklaratën dhe politikën tonë për misionin e qëndrueshmërisë
 • Të kryejmë vlerësimin bazë të performancës së kompanisë mbi praktikat e qëndrueshmërisë
 • Të sigurojmë transparencën e kompanisë në qëndrueshmëri përmes raportimit dhe komunikimit publik;
 • Të përfshijmë stafin në planin tonë të veprimit për qëndrueshmërinë dhe për të siguruar që stafi është plotësisht i vetëdijshëm për politikën tonë të qëndrueshmërisë dhe janë të përkushtuar për zbatimin e përmirësimin e saj.
 • Të jemi në përputhje me të gjithë legjislacionin kombëtar

Menaxhimi i brendshëm social

Ne angazhohemi:

 • T’u japim punonjësve lirinë e punësimit dhe zgjidhjen e kontratës me njoftim dhe pa ndëshkim
 • Të përfshijmë në kontratën e punës: kushtet e punës në përputhje me ligjin kombëtar të punës, një përshkrim të punës, shkalla e pagave është e barabartë ose mbi pagën ligjore kombëtare;
 • Të përcaktojmë dhe kompesojmë orët e punës jashtë orarit bazuar në marrëveshje;
 • Të ofrojmë sigurim mjekësor sipas ligjit kombëtar;
 • T’u japim punonjësve pushime vjetore fikse të paguara dhe pushime mjekësore;
 • Të ofrojmë mundësi të barabarta në lidhje me rekrutimin, kushtet e punësimit, qasjen në trajnim dhe pozitat e larta për çdo kandidat dhe të mos zbatojë diskriminimin lidhur me gjininë, racën, moshën, aftësinë e kufizuar, etninë, besimin fetar dhe orientimin seksual
 • Të deklarojmë mos pengimin në anëtarësim në sindikata, negociatat kolektive të punës dhe përfaqësimin e anëtarëve nga sindikatat;
 • Të kemi politikë të shëndetit dhe sigurisë për punonjësit që përputhet me standardet ligjore kombëtare;
 • Të kemi grupe të ndihmës së shpejtë dhe staf të trajnuar që janë në dispozicion në të gjitha vendet përkatëse;
 • T’i bindemi shtetasit në lidhje me Moshën Minimale për Pranim në Punë;
 • Matje rregullisht mbi kënaqësinë dhe ankesat e punonjësve në punë dhe marrja e masave për përmirësim
 • T’u ofrojmë punonjësve tanë mundësi të fitojnë përvoja mbi natyrën e punës së tyre dhe të përparojnë në karrierë brenda kompanisë.

Menaxhimi i brendshëm mjedisor

Ne angazhohemi:

 • Të reduktojmë në mënyrë aktive dhe (kur është e mundur) të shmangim përdorimin e mallrave të konsumit
 • Të veprojmë për të gjetur zgjidhje dhe për të përmirësuar menaxhimin e brendshëm të mbeturinave
 • Të kemi përputhshmëri me legjislacionin kombëtar në lidhje me asgjësimin e mbeturinave
 • Të zbatojmë metodat e zvogëlimit të mbetjeve
 • Të punojmë sa më shumë pa letër
 • Te printojmë në letër të sigurtë për mjedisin
 • Të favorizojmë blerjen, përdorimin e mallrave dhe shërbimeve të qëndrueshme
 • Të monitorojmë dhe gjejmë zgjidhje për të zvogëluar konsumin e energjisë dhe ujit
 • Për të përdorur vetëm energjinë e gjelbër dhe ndriçimin efikas për qëllime zyre
 • Për të vendosur të gjitha pajisjet tona në mënyrën e kursimit të energjisë
 • Të zgjedhim pajisje me energji të ulët kur blejmë artikuj të rinj, duke përfshirë konsideratat e kostos dhe cilësisë;
 • Të përdorim burime të qëndrueshme të ujit, të cilat nuk ndikojnë negativisht në rrjedhat mjedisore
 • Të sigurojmë udhëzime, trajnime dhe/ ose informacione periodike për të gjithë anëtarët e stafit, në lidhje me rolet dhe përgjegjësitë e tyre në lidhje me praktikat e brendshme mjedisore
 • Të zvogëlojmë ndikimet lidhur me transportin përmes tele-punës, takimeve virtuale, politikave të punës në shtëpi ose mjeteve të tjera;
 • Të masim dhe zvogëlojmë udhëtimet e stafit dhe të përdorim mënyra më të qëndrueshme të transportit. Të mirëmbajmë dhe kontrollojmë siç duhet automjetet e ndërmarrjeve të motorizuara, për të zvogëluar emetimet dhe përdorimin e energjisë dhe të sigurohemi që ato të jenë në përputhje me standardet ligjore të shkarkimeve,
 • Të jemi në përputhje me ligjet dhe rregulloret e përdorimit të tokës, zonave të mbrojtura ose të trashëgimisë; kur planifikojmë, dizajnojmë, ndërtojmë, rinovojmë, përdorim ose prishim ndërtesat dhe infrastrukturën e ndërmarrjes;
 • Planifikimi, dizenjimi dhe ndërtimi i ndërtesave të reja ose rinovimet bazë, në praktika dhe materiale të qëndrueshme të përshtatshme dhe të realizueshme;
 • Të kontribuojmë në mbrojtjen dhe ruajtjen e pronave dhe vendeve të rëndësishme historike, arkeologjike, kulturore dhe shpirtërore, dhe mos pengojmë hyrjen në to nga banorët lokalë.

Transporti

Ne angazhohemi:

 • Të përzgjedhim e opsionet më të qëndrueshme duke marrë parasysh çmimin dhe komoditetin kur zgjedhim opsionet e transportit deri në destinacion;
 • Të marrim në konsideratë dhe t’u japim përparësi alternativave më të qëndrueshme kur zgjedhim opsionet e transportit për transferime dhe ekskursione në destinacion, duke marrë parasysh çmimin, komoditetin dhe konsideratat praktike;
 • Të integrojmë dhe / ose promovojmë një ose më shumë produkte / paketa të qëndrueshme të pushimeve bazuar në një metodologji të njohur, përfshirë transportin e qëndrueshëm, akomodimet e qëndrueshme dhe aktivitetet e qëndrueshme.

Akomodimet

Ne angazhohemi:

 • Të motivojmë dhe inkurajojmë akomodimet e partnerëve për t’u certifikuar mbi qëndrueshmërinë
 • Të zgjedhim akomodime që janë në pronësi dhe menaxhim lokal
 • Të përzgjedhim akomodimet që punësojnë komunitetet lokale
 • Të inkurajojmë i akomodime për të ndjekur praktikat më të mira për turizmin e përgjegjshëm
 • Të përfshijmë e klauzolat ​​standarde të qëndrueshmërisë në të gjitha kontratat me ofruesit e akomodimit që përqendrohen në punën e fëmijëve, anti-korrupsionin dhe ryshfetin, menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e biodiversitetit.
 • Të punojmë me akomodues dhe restorante që përfshijnë elemente të artit, arkitekturës ose trashëgimisë kulturore lokale; duke respektuar të drejtat e pronësisë intelektuale të komuniteteve lokale;
 • Të sigurohemi që përmes zinxhirit tonë të akomodimit, të drejtat e fëmijëve të respektohen, mbrohen dhe të kenë politikën e tolerancës zero të shfrytëzimit seksual të fëmijëve
 • Të ndërpresim bashkëpunimin me akomodimin në rast të provave të qarta që akomodimet e kontraktuara rrezikojnë sigurimin e integritetit të shërbimeve themelore të tilla si ushqimi, uji, energjia, kujdesi shëndetësor ose toka për kompanitë fqinje

Ekskursione dhe aktivitete

Ne angazhohemi:

 

 • Të kemi një inventar të ekskursioneve të ndjeshme ndaj mjedisit ose kulturës të cilat ofrohen në secilin destinacion;
 • Të këshillojmë vizitorët për standardet e sjelljes gjatë ekskursioneve dhe aktiviteteve me fokus respektimin e kulturës, natyrës dhe mjedisit lokal;
 • Të mos ofrojmë ndonjë ekskursion që dëmton njerëzit, kafshët, bimët, burimet natyrore të tilla si uji dhe energjia, ose që janë të papranueshme nga ana shoqërore dhe kulturore;
 • Të mos ofrojmë ndonjë ekskursion në të cilin jeta e egër mbahet rob, përveç aktiviteteve të rregulluara siç duhet në përputhje me ligjin vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Të mos përfshihemi me kompani që korrin, konsumojnë, shfaqin, shesin ose tregtojnë lloje të botës së egër, përveç nëse është pjesë e një aktiviteti të rregulluar që siguron që përdorimi i tyre të jetë i qëndrueshëm dhe në përputhje me ligjin vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Të kemi udhëzues të aftë dhe / ose të çertifikuar për të drejtuar vizitorët tanë në vendet e ndjeshme kulturore, vendet e trashëgimisë ose destinacionet e ndjeshme ekologjikisht
 • Të promovojmë dhe këshillojmë vizitorët tanë për ekskursione dhe aktivitete që përfshijnë dhe mbështesin drejtpërdrejt komunitetet lokale duke blerë shërbime ose mallra, produkte artizanale dhe metoda lokale të prodhimit (ushqim), ose duke vizituar projekte sociale;

 

 • Promovimi dhe këshillimi i vizitorëve për ekskursione dhe aktivitete që mbështesin mjedisin lokal dhe biodiversitetin, siç janë vizitat në zonat e mbrojtura ose projektet e mbrojtjes së mjedisit

Udhëheqësit e turneut, përfaqësuesit lokalë dhe udhëzuesit

Ne angazhohemi:

 • Të sigurohemi që të gjithë punonjësit të kenë një kontratë pune me shkrim, duke përfshirë kushtet e punës dhe një përshkrim të punës, dhe të kuptojnë plotësisht termat dhe kushtet
 • Të zgjedhim të punojmë me guidat lokale, përfaqësuesit lokalë, shoferët, kuzhinierët dhe stafin lokal në rast të aftësisë së barabartë, dhe të ofrojmë trajnimin e kërkuar.
 • Të paguajmë udhëheqësit e turneve, përfaqësuesit lokalë, udhëzuesit, derëtarët dhe personelin lokal të kontraktuar nga ne, të paktën me një pagë jetese që është e barabartë me ose mbi minimumin ligjor ose standardin përkatës të industrisë;
 • Të sigurohemi që udhëzuesit tanë të udhëtimit, mikpritësit dhe punonjësit e tjerë nën kontratë të jenë të kualifikuar dhe të trajnuar rregullisht
 • Të sigurohemi që punonjësit tanë lokalë janë të informuar në lidhje me aspektet përkatëse të politikës sonë të qëndrueshmërisë dhe të jenë në përputhje me të, nga referencat ose shtesat e kontratave, posta elektronike ose trajnimet dhe seancat e informimit
 • Të ofrojmë një modul të posaçëm të udhëtimit të qëndrueshëm në programin e trajnimeve për udhëzuesit tanë lokalë të udhëtimit, në të cilin do të trajtohen aspektet kryesore të përgjegjshme të turizmit, pasuar nga roli që pritet nga punonjësit. Ky modul do të përfshijë gjithashtu njohuri në lidhje me destinacionin dhe aspektet e tij përkatëse të qëndrueshmërisë
 • Të kemi udhëheqësit tanë të turneve, përfaqësuesit dhe udhëzuesit lokalë që informojnë klientët mbi çështjet përkatëse të qëndrueshmërisë në destinacion (p.sh. mbrojtja e florës, faunës dhe trashëgimisë kulturore, përdorimi i burimeve), normat dhe vlerat shoqërore (p.sh. këshillat, kodi i veshjes dhe fotografia) dhe të drejtat e njeriut (p.sh. shfrytëzimi seksual);

Destinacionet

Ne angazhohemi:

 

 • Të marrim parasysh aspektet e qëndrueshmërisë në procesin e përzgjedhjes së destinacioneve të reja dhe mundësisht të ofrojmë destinacione alternative, jo-kryesore;
 • Të mos zgjedhim destinacione në të cilat turizmi çon në efekte lokale strukturore negative, (përveç nëse përfshirja e kompanisë rezulton në efekte të qarta kundër-balancuese);
 • Të marrim parasysh zgjedhjen e destinacioneve të reja, të cilat janë të arritshme përmes mjeteve më të qëndrueshme të transportit;
 • Të jemi në përputhje me planifikimin hapësinor të bazuar në ligj, zonat e mbrojtura dhe rregulloret e trashëgimisë. Gjithashtu me strategjitë e menaxhimit të destinacionit të autoriteteve lokale, rajonale dhe kombëtare;
 • Të mbështesim iniciativat që përmirësojnë marrëdhëniet midis akomodimit dhe prodhuesve vendas
 • Të ndikojmë dhe mbështsim qeverinë lokale (kur është e mundur, së bashku me ndërmarrjet e tjera të udhëtimit dhe palët e interesuara) në lidhje me qëndrueshmërinë, planifikimin dhe menaxhimin e destinacionit, përdorimin e burimeve natyrore dhe çështjet socio-kulturore;
 • Të mbështesim ruajtjen e biodiversitetit, përfshirë zonat e mbrojtura dhe zonat e biodiversitetit të lartë, përmes kontributit financiar, mbështetjes politike dhe integrimit në ofertat e produkteve;
 • Të mos promovojmë suvenire të cilat përmbajnë specie të kërcënuara të florës dhe faunës siç tregohet në traktatin CITES dhe List Listën e Kuqe të IUCN; ose artifakte historike dhe arkeologjike (përveç siç lejohet me ligj);

Klientët

Ne angazhohemi:

 • Të sigurohemi që privatësia e klientit të mos cenohet;
 • Të jemi në përputhje me standardet përkatëse dhe kodet e sjelljes vullnetare në marketing dhe mesazhe reklamuese, dhe mos premtojmë më shumë sesa jepet;
 • Të japim informacionin e produktit dhe çmimit të qartë, të plotë dhe të saktë, në lidhje me kompaninë dhe produktet dhe shërbimet e saj, duke përfshirë qëndrueshmërinë;
 • Të sigurojmë informacionin e destinacionit, përfshijmë aspektet e qëndrueshmërisë, i cili duhet të jetë i saktë, i ekuilibruar dhe i plotë;
 • Të informojmë klientët në lidhje me ndikimin mjedisor të opsioneve të ndryshme të transportit për të arritur në destinacion, dhe për të ofruar alternativa të qëndrueshme, aty ku ka;
 • Të promovojmë akomodime, ekskursione, pako dhe / ose mundësi transporti të qëndrueshme, me logo ose mesazhe të tjera; duke siguruar që ato të njihen nga konsumatori dhe të paraqiten si opsioni “më i mirë”
 • Të informojmë klientin rreth alternativave të qëndrueshme në lidhje me akomodimet, ekskursionet, paketat e pushimeve dhe opsionet e transportit, nëse ekzistojnë
 • Të informojmë qartë klientët e drejtpërdrejtë (potencialë), për angazhimet dhe veprimet e qëndrueshmërisë
 • Të sigurojmë informacion për konsumatorët rreth mjedisit natyror, kulturës lokale dhe trashëgimisë kulturore në destinacionin e pushimeve
 • Të informojmë konsumatorët në lidhje me aspektet kryesore të qëndrueshmërisë dhe çështjet në destinacion dhe të marrim rekomandime se si të japim një kontribut pozitiv
 • Të informojmë klientët në lidhje me rreziqet dhe masat paraprake që lidhen me çështjet e shëndetit dhe sigurisë në destinacion
 • Të mbajmë një person të kontaktit dhe një numër telefoni gjithmonë të disponueshëm për situata emergjente
 • Të trajnojmë personelin dhe mbajmë në dispozicion udhëzime, se si të veprojmë në situatat e emergjencës
 • T’u sigurojmë klientëve udhëzime të dokumentuara dhe / ose kode të sjelljes për ekskursione dhe aktivitete të ndjeshme, për të minimizuar ndikimin negativ të vizitorëve dhe për të maksimizuar kënaqësinë. Kur është e mundur, udhëzimet zhvillohen në bashkëpunim me OJQ-të përkatëse dhe komunitetin e prekur;
 • T’u sigurojmë klientëve informacione në lidhje me shfrytëzimin dhe ngacmimin komercial, seksual ose çfarëdo forme tjetër, veçanërisht të fëmijëve dhe adoleshentëve
 • Të informojmë klientët në lidhje me legjislacionin në fuqi në lidhje me blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e objekteve historike ose fetare dhe artikujve që përmbajnë materiale të florës dhe / ose faunës së kërcënuar në destinacion
 • Të motivojmë klientët të përdorin restorante dhe dyqane lokale
 • Të informojmë klientët mbi mundësitë e transportit të qëndrueshëm në destinacione, kur është e mundur
 • Të inkurajojmë klientët të dhurojnë për bamirësi lokale dhe iniciativa të qëndrueshme
 • Të masim në mënyrë sistematike kënaqësinë e klientit dhe të marrim parasysh rezultatet, për shërbimet dhe përmirësimet e produkteve
 • Të përfshijmë qëndrueshmërinë si pjesë integrale të kërkimit mbi kënaqësinë e klientit
 • Të kemi procedura të qarta në rast të ankesave nga klientët

Për pyetje dhe vërejtje në lidhje me qëndrueshmërinë / politikat tona CSR, ju lutemi kontaktoni Znj. Valbona Lleshi në email: valbona.lleshi@etg.al.